Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 1 2 3
Pozvánka na výroční valnou hromadu hasičů
4
5 6 7 8 9 10
Předvánoční koncert
Oucmanické vánoční hody
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Archivované

Aktuality - archivované

Štítky:
Novější 1 3

Oslava výročí obce

Datum konání: 10. 9. 2022

Pozvánka

            730 let     obce     OUCMANICE

 

Vážení rodáci, obyvatelé, přátelé a příznivci Oucmanic.

 

Obec Oucmanice slaví v letošním roce 730 let od první písemné zmínky. Srdečně Vás zveme na oslavu výročí, která proběhne v sobotu 10. září 2022.  Hlavní program bude probíhat na hřišti. V případě nepřízně počasí, bude program v Obecní hospodě.

Program oslav:

1.       Prezentace, prodej stravenek na obědy a večeře, ubytování, zápis do pamětní knihy a prohlídka výstavy fotografií v prostorách obecního úřadu.                   

                                                                                                                     10:00 – 13:30

 

2.       Obědy na ekocentru Paleta                                                                        11.30 – 12:30

 

3.       Mše svatá v Kapli Nejsvětější Trojice                                                        12:30 – 13:15

  

4.       Přivítání u obecního úřadu, položení květin k památníku padlých během

I. Světové války                                                                                             13:20

 

5.       Průvod v doprovodu dechové hudby Sopotnice na hřiště se zastavením

u křížku                                                                                                          13:30

 

6.       Oficiální proslovy                                                                                         14:15

 

7.       Vystoupení dětí z Oucmaňáčku                                                                  14:30

 

8.       Parkourové vystoupení a workshop pro děti                                            15:15 – 16:15

 

9.       Zajímavé vyprávění nad kronikou. Na sále hospody                                 17:30

 

10.   Vystoupení Sopotnické dechovky – odpoledne

 

11.   Doprovodný program: projížďky koňským spřežením

                                        prohlídka vodárny

                                        prohlídka ekocentra Paleta

                                        prohlídka hasičské zbrojnice

 

12.   Přesun do hospody, večeře                                                                          18:00 – 19:00

 

13.   Posezení v obecní hospodě za hudebního doprovodu                              od 19:00

 

Organizační pokyny pro účastníky oslav:

Na jaře letošního roku jsme vás oslovili s pozvánkou a žádostí o potvrzení účasti a vyplnění požadavku na nocleh, obědy a večeře. Většina z vás na žádost odpověděla. Pokud to někdo nestihl anebo došlo ke změně, je možné stav objednávky změnit do 30. srpna 2022. 

 

  1. Prosíme v případě zájmu o oběd, večeři případně nocleh o vyplnění objednávky na přiložené návratce na adresu Obec Oucmanice, Oucmanice 60, 562 01 Ústí nad Orlicí, nebo na e-mail vyroci@oucmanice.cz, nebo přímo do poštovní schránky na budově obecního úřadu nejpozději do 30. srpna 2022. Již objednané není třeba znova potvrzovat.
  2. Pro zájemce budou zajištěné obědy a večeře v hodnotě po 130 Kč, dle objednávky na návratce.
  3. Ubytování pro hosty bude zajištěno z 10.09.na 11.09.2022 na Ekocentru Paleta. Cena noclehu je 350,- Kč za osobu bez snídaně. Nutno objednat v návratce.
  4. Zaplacení objednané stravy a ubytování se uskuteční při prezenci v den oslav.
  5. V areálu na hřišti bude po dobu odpoledního programu zajištěno občerstvení. 

Návratka, objednávka obědů a večeří.docx 

 

Vše dobré přeje a na setkání se těší jménem zastupitelstva obce

 

Josef Pavlíček, starosta obce

 


Autor: JP Archivováno 2. 9. 2022 11:00 Vytvořeno 10. 8. 2022 9:23

anketa k pořízení kompostérů

Datum konání: 14. 8. 2022

Oznámení o konání ankety

Mikroregion Vysokomýtsko připravuje projekt k podání žádosti o dotaci na pořízení domovních kompostérů. Jedná se o plastové kompostéry o objemu cca 1000 litrů, které by zájemci obdrželi k užívání. Obdobný projekt se realizoval před 5 lety. Pro další přípravu projektu potřebujeme znát přibližný zájem ze strany obyvatel o jejich pořízení. V případě úspěšnosti projektu se realizace předpokládá v roce 2023. Tímto vás žádám o informaci, kdo by se chtěl projektu zúčastnit a měl by o kompostér zájem. Informaci sdělte e-mailem na adresu obec.oucmanice@tiscali.cz , nebo písemnou formou do schránky obce do 14. srpna 2022. V odpovědi uveďte číslo popisné a oprávněnou osobu. Na čp. lze objednat jeden kompostér.       


Autor: JP Archivováno 31. 8. 2022 10:14 Vytvořeno 21. 7. 2022 17:19

Pečovatelská služba Choceň

Pečovatelská služba z Chocně nabízí své služby - viz. leták v příloze.

Peč.služba_ZSP_Choceň leták.docx


Archivováno 10. 8. 2022 10:22 Vytvořeno 22. 7. 2022 14:59

Ach ty naše lesy

Datum konání: 20. 7. 2019 - 31. 7. 2019

kurovec

Informace k možnosti čerpání dotace na zmírnění kůrovcové kalamity naleznete na webových stránkách - http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-kurovcove/ .

Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích mají žadatelé sestavovat v příslušné formulářové aplikaci (tzv. modulu) pro žadatele. Před zahájením příjmu žádostí, které se předpokládá v týdnu od 11. 11. 2019, zveřejňujeme verzi modulu pro žadatele umožňující přípravu žádosti včetně možnosti kontrolního náhledu na sestavu (formulář) žádosti a možnosti hromadného importu dat do žádosti. Zveřejněná verze před zahájením příjmu žádostí neumožňuje odeslání dat žádosti příslušnému krajskému úřadu ani tisk finální sestavy (formuláře) žádosti pro její podání ke krajskému úřadu.

Pravidla finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

21.10.2019

Po projednání zásad dotačního programu v poradě vedení MZe dne 16. října 2019 zveřejňujeme jejich finální podobu (před stanovením termínu příjmu žádostí) a příručku se základními informacemi k dotačnímu programu (včetně vzoru formuláře žádosti). Zásady dotačního programu nabydou své účinnosti podpisem pana ministra na počátku listopadu 2019 - v návaznosti na zveřejnění vládní novely lesního zákona ve Sbírce zákonů.

Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 bude poskytován všem vlastníkům nestátních lesů mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo území vojenských lesů. Výše příspěvku je dána součinem objemu jehličnatého dříví z nahodilých těžeb v uvedeném období (podle jednotlivých čtvrtletí) a sazbou, která představuje rozdíl mezi průměrnou tržní cenou jehličnatého dříví z nahodilých těžeb v jednotlivých čtvrtletích a cenou, která je nutná pro zajištění prostředků na financování obnovy lesa, následné péče o les a odborné správy lesa. Objem jehličnatého dříví z nahodilých těžeb bude muset být prokázán příslušnými účetními, daňovými nebo výrobními doklady.

Žádost (jedna souhrnná za uvedené období) se bude podávat ke krajskému úřadu kraje, na jehož území byla nahodilá těžba jehličnatého dříví provedena. Žádost se bude sestavovat ve formulářové aplikaci (tzv. modulu pro žadatele), která bude zveřejněna na internetových stránkách MZe od okamžiku zahájení příjmu žádostí. Začátek příjmu žádostí bude stanoven s ohledem na počátek účinnosti vládní novely lesního zákona a bude zde společně s kontakty na informační linku zveřejněn na počátku listopadu 2019. V přiložených souborech proto v současnosti naleznete především finální podobu zásad dotačního programu (před stanovením termínu příjmu žádostí) a příručku pro žadatele.

TATO INFORMACE SE ZVEŘEJŇUJE ZA ÚČELEM SEZNÁMENÍ ŽADATELŮ SE ZNĚNÍM ZÁSAD PŘED SPUŠTĚNÍM PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ.

Opakovaná výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa před kůrovcovou kalamitou

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů tímto upozorňuje všechny vlastníky lesa, že vlivem extrémního sucha a srážkového deficitu v posledních letech nadále oslabují smrkové porosty, následkem čehož dochází k plošnému přemnožení hmyzího škůdce – převážně lýkožrouta smrkového a lesklého („kůrovce“). Stávající závažná situace vyžaduje nutná a rychlá opatření v zájmu ochrany a zachování lesa.

Vyzýváme všechny vlastníky lesů v obvodu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto k opakovaným kontrolám svého lesního majetku. V případě výskytu kůrovce (příznaky - rezavění korun stromů, odumírání celých stromů, opad kůry a jehličí, výrony pryskyřice, závrty na kmeni, drtinky na patě kmene) je vlastník lesa povinen učinit bezodkladná opatření, aby nedocházelo k dalšímu šíření a přemnožení těchto škodlivých činitelů. Napadené stromy je třeba okamžitě vytěžit, zpracovat. Velice důležitá je asanace dříví (odkornění, chem. postřik, insekticidní sítě,..), neboť pouhé pokácení nemá na dokončení vývojového cyklu kůrovce vliv.

Upozorňujeme, že vlastník lesa je povinen hospodařit v lesích v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Dále upozorňujeme, že vlastník je povinen v rámci opatření proti kůrovci dodržovat ust. § 32 a § 33 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů.

Pro bližší pochopení problematiky byl spuštěn nový informační portál, který přináší jednoduché a srozumitelné informace, jak postupovat v ochraně lesa v době kůrovcové kalamity www.nekrmbrouka.cz

Odbor životního prostředí

Pěstební doporučení pro výchovu smrkových porostů v oblastech jejich chřadnutí. 

LP_10_2018_web.pdf

Možnost dotace na oplocenky.

Info-oplocenky.pdf

 

 


Autor: jp Archivováno 18. 4. 2022 10:55 Vytvořeno 12. 4. 2019 7:16

placení poplatků v roce 2022

Datum konání: 26. 1. 2022

Oznamujeme zahájení přijímání plateb poplatků v roce 2022. V hotovosti každou středu o úředních hodinách, tj. od 8:00 do 11:30 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin. Pokud požadujete platbu převodem na účet, je potřeba poslat požadavek e-mailem a v odpovědí obdržíte předpisný seznam na číslo popisné. Po zaplacení poplatku na účet za svoz komunálního odpadu budete mít připravenou známku na popelnici na Obecním úřadě.

Platby převodem na účet obce č. 2700099135/2010 vedený u banky FIO. Převodem je nutné platit každý poplatek zvlášť a do zprávy pro příjemce uvést jméno a druh poplatku. Na výši poplatku se lze dotázat elektronicky e-mailem na adrese obec@oucmanice.cz . Příslušné vyhlášky naleznete na stránkách obce v sekci vyhlášky, zákony https://www.oucmanice.cz/vyhlasky-zakony . 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven ve výši 500,- Kč za poplatníka. Poplatníkem je každá osoba s trvalým pobytem na území obce a osoba vlastnící rekreační či obytný dům bez trvale přihlášených obyvatel. Splatnost poplatku do 31.3. 

Poplatek za psa je stanoven ve výši 70,- Kč za prvního psa, za každého dalšího psa je poplatek 100,- Kč. Splatnost poplatku do 30. 04. 2022.

Stočné je stanoveno ve výši 13,20,- Kč za m3 včetně DPH 10%, počítáno ze spotřebované pitné vody předchozího roku. Splatnost poplatku do 31. 03. 2022.

 


Autor: JP Archivováno 18. 4. 2022 10:54 Vytvořeno 17. 1. 2022 13:46

zahájení stavebních prací

Datum konání: 31. 3. 2021

STAVBA „ÚSTÍ NAD ORLICÍ – BRANDÝS NAD ORLICÍ – PŮDOVNÍ STOPA, BC“

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

 

        Oznamujeme zahájení stavebních prací na výše uvedené stavbě v termínu 03/21 – 06/23, která omezí provoz na úseku cyklostezky Ústí nad Orlicí (Kerhartice) – Brandýs nad Orlicí (ulice v Lukách).

        Údaje o stavbě:      délka stavby                                  9 972 m;

                                      nově vložené výhybky:                  17 ks;

                                      mosty / propustky:                        18 objektů;

                                      nová délka nástupištní hrany:         440 m;

                                      železniční přejezdy:                       3 ks;

        V rámci modernizace proběhne rekonstrukce železničního svršku a spodku společně s odvodněním a sanací přilehlých svahů. Provedeno bude nové zabezpečovací a sdělovací zařízení a vybudováno nového trakčního vedení a silnoproudá technologie. ŽST Brandýs nad Orlicí proběhne kompletní rekonstrukcí a zastávka Bezpráví bude zrušena bez náhrady.

 

Objednatel stavby:                                                                                   Zhotovitel stavby:

Správa železnic, státní organizace                                                         Společnost Brandýs – sdružení firem:

                                                                                                              Eurovia CS a.s. / Ch&T Pardubice a.s. /

                                                                                                               EŽ Praha a.s. / GJW Praha spol. s.r.o.


Autor: jp Archivováno 8. 12. 2021 13:43 Vytvořeno 22. 3. 2021 7:06

Změna prodejní doby v prodejně

Datum konání: 23. 4. 2021

Prodejna Hruška oznamuje změnu prodejní doby v Oucmanicích od pondělí 19. dubna. 

Pondělí     7:00 - 12:00

Úterý         7:00 - 12:00

Středa       7:00 - 12:00

Čtvrtek      7:00 - 12:00

Pátek        7:00 - 15:30

Sobota      7:00 - 10:00

Prodejna hledá pracovníka na plný úvazek anebo brigádníka.         


Autor: jp Archivováno 18. 10. 2021 10:15 Vytvořeno 14. 4. 2021 13:21

Sbírka pro Moravu

Datum konání: 9. 7. 2021

V týdnu od 28.6. do 3.7. probíhala v obci finanční sbírka na pomoc Moravě po ničivém tornádu ze dne 24.6. Obyvatelé obce darovali částku 34.329,- Kč. Obec dorovnala tuto částku na 50.000,- Kč a celý obnos odeslala na transparentní účet obce Moravská Nová Ves. Za Vaše příspěvky děkujeme a věříme, že trochu přispějeme na pomoc postiženým lidem ničivým tornádem.

připsání částky na účet.pdf


Autor: JP Archivováno 20. 8. 2021 10:38 Vytvořeno 5. 7. 2021 16:24

Zrušení úředních hodin

Datum konání: 4. 8. 2021

Z důvodu dovolené odpadají úřední hodiny na OÚ v Oucmanicích ve středu 28. července a ve středu 4. srpna.


Archivováno 16. 8. 2021 7:20 Vytvořeno 21. 7. 2021 16:51

Placení poplatků

Datum konání: 20. 1. 2021

Oznamujeme zahájení placení místních poplatků každou středu o úředních hodinách. 

Platit lze i převodem na účet obce č. 2700099135/2010 vedený u banky FIO. Převodem je nutné platit každý poplatek zvlášť a do zprávy pro příjemce uvést jméno a druh poplatku. Na výši poplatku se lze dotázat elektronicky e-mailem na adrese obec@oucmanice.cz . Příslušné vyhlášky naleznete na stránkách obce v sekci vyhlášky, zákony https://www.oucmanice.cz/vyhlasky-zakony . 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven ve výši 450,- Kč za poplatníka. Poplatníkem je každá osoba s trvalým pobytem na území obce a osoba vlastnící rekreační či obytný dům bez trvale přihlášených obyvatel. Splatnost poplatku do 31.3. 

Poplatek za psa je stanoven ve výši 70,- Kč za prvního psa, za každého dalšího psa je poplatek 100,- Kč.

Stočné je stanoveno ve výši 7,- Kč za m3, počítáno ze spotřebované pitné vody předchozího roku.


Autor: jp Archivováno 14. 4. 2021 13:24 Vytvořeno 12. 1. 2021 10:17

Novější 1 3